2015-08-13

ඡන්ද සහ අපේ මනාප (2015 මැතිවරණ)

UCFS. 2007s Batch. (බජිරිගේ කණ්ඩායම).

Election Humor (Fun side of Sri Lankan Politics :)


#iVoteBajiri


Paniya (කොන්ද කඩාගත් පැණියා)


#iVoteBajiri Cover


VC - Podi Athe (උපකුලපති පොඩි අතේ)


Marinju Wedikkara (මරිජු වෙඩික්කාර)


Sakvithi Sarthon (සක්විති සාර්තොං)


Amdan (ඇම්ඩන්)


Bajiri in the Moon (සඳේ බජිරි)


Our President (අපේ සභාපති)

UOCFS, UoC FS, UoC FoS

හුදෙක් විනෝදාස්වාදය සඳහා පමණි!

No comments:

Post a Comment

something,anything...